TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Trimmaamo Koiruuden palveluita.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan muun muassa:

 • miten liikkeemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
 • minkälaisia henkilötietoja liikkeemme voi kerätä asiakkaista.
 • mihin tarkoituksiin liikkeemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT

Tmi Annika Haverinen, 3125508-1

Edellä mainitut rekisterin ylläpitäjät hallinnoivat ja ylläpitävät tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti ja toisistaan riippumattomina ja muodostavat yhdessä tässä tietosuojaselosteessa kuvatun liikkeen.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Nimi: Tmi Annika Haverinen / Trimmaamo Koiruus 3125508-1

Puhelinnumero: 044 2544171

Sähköpostiosoite: trimmaamokoiruus@gmail.com

Osoite: Koulutie 8 A 6, 52550 Hirvensalmi

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

Asiakasrekisteriin kerätään liikkeen (ts. rekisterinpitäjät yhdessä) asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Liikkeen edustaja käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen sähköistä asiakasrekisteriä.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaalta henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Näitä tietoja ovat seuraavat:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Lisäksi liike voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi
 • Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää liikkeelle tietoon ajankohta ajanvarauksesta.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa liikkeelle itsestään henkilötietoja.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Edellä sanotun lisäksi liike voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

REKISTERIN SUOJAUS

Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan liikkeen työntekijällä/yrittäjällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää liikettä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET

Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Liike sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää liikettä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.